Inkomensvoorwaarde 

A. Inschrijvingsvoorwaarden 

  1. Inkomensvoorwaarde

Om ingeschreven te kunnen worden, mag het gezinsinkomen van de kandidaat-huurder (en de gehuwde, wettelijke of feitelijke partner die ook in de sociale woning wil wonen), in het “referentiejaar” een bepaald bedrag niet overschrijden : 

  • 25.317 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste;
  • 27.438 euro voor een alleenstaande gehandicapte;
  • 37.974 euro, vermeerderd met 2.123 euro per persoon ten laste, voor anderen.

Als persoon ten laste worden beschouwd de als ernstig gehandicapt (> 66 %) erkende gezinsleden, de kinderen jonger dan 18 jaar en de andere kinderen waarvoor kinderbijslag wordt uitbetaald.  Het gaat hierbij om inwonende kinderen of kinderen die op regelmatige basis bij de ouder verblijven (via verklaring op eer “VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS”).

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is de som van de volgende inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft (=referentiejaar):

  • a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;
  • b) het leefloon;
  • c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
  • d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling;

Wanneer de kandidaat zich in 2020 wenst in te schrijven, wordt het gezinsinkomen van 2018 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2019). Dit inkomen wordt eerst vermenigvuldigd met 1,0187 (= indexatie) en vervolgens vergeleken met bovenvermelde inkomensgrenzen. Is dit aanslagbiljet nog niet beschikbaar dan wordt het gezinsinkomen van 2017 in aanmerking genomen (aanslagjaar 2018). Dit inkomen wordt eerst vermenigvuldigd met 1,0354 (= indexatie) en vervolgens vergeleken met bovenvermelde inkomensgrenzen.

Concreet betekent dit dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2018 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:    24.852 euro (alleenstaande zonder persoon ten laste),
                                                                26.934 euro (alleenstaande gehandicapte) of
                                                                37.276 euro + 2.084 euro per persoon ten laste (anderen).

 

Concreet betekent dit dat het niet-geïndexeerde gezinsinkomen van 2017 (zoals het op uw aanslagbiljet vermeld staat) niet hoger mag liggen dan:    24.452 euro (alleenstaande zonder persoon ten laste),
                                                                26.500 euro (alleenstaande gehandicapte) of
                                                                36.676 euro + 2.050 euro per persoon ten laste (anderen).

Als de persoon die zich wil inschrijven, geen referentie-inkomen heeft, neemt de verhuurder het huidige inkomen in aanmerking. Als het referentie-inkomen de vermelde grens overschrijdt, wordt de persoon toch ingeschreven als het huidige inkomen onder die grens ligt

Volgende inkomsten worden niet in aanmerking genomen:

  • De inkomsten van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag ontvangen
  • De inkomsten van gezinsleden die niet mee zullen verhuizen naar de sociale woning.