Toelatingsvoorwaarden 

De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden. U moet met andere woorden :

  1. meerderjarig zijn;
  2. voldoen aan de inkomensvoorwaarde Meer weten?
  3. voldoen aan de eigendomsvoorwaarde Meer weten?
  4. ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister Meer weten?

Maar de toelatingsvoorwaarden zijn strenger in verband met de eigendomsvoorwaarde:

  • In geval dat men bij inschrijving eigendom mocht hebben geldt de volgende regeling:
  • ingeval het ging om een kosteloze eigendomsverwerving (bv. erfenis) dient men binnen 1 jaar na de toewijzing van de sociale woning zijn aandeel te vervreemden;
  • ingeval het ging om een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond kosteloos verworven dan moet men binnen het jaar na toewijzing aan de eigendomsvoorwaarde voldoen. Deze termijn kan verlengt worden bij gegronde redenen. Deze uitzondering geldt ook wanneer men kosteloos een woning of bouwgrond verwerft waarop een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal geldt;
  • ingeval de eigendom deel uitmaakte  van een huwelijksgemeenschap dient men binnen het jaar te voldoen aan de eigendomsvoorwaarde, verlengbaar bij gegronde redenen;
  • in de andere gevallen dient men uiterlijk 1 jaar na de toewijzing de eigendom te vervreemden.